NYHETSARKIVET
3 maj 2022 13:37
Regeringen vill lösa tvister mellan användare och plattformar

Myndigheten för press, radio och tv har, av regeringen, fått i uppdrag att ta fram en opartisk lösning för att lösa tvister mellan användare och leverantörer av videodelningsplattformar. Ett utkast till rapport är nu publicerat, där myndigheten ber om synpunkter från branschen.

"Eftersom det framgår av uppdraget att mekanismen ska vara fristående från myndigheten har det inte närmare utretts om myndigheten – med hänsyn till dess tillsynsansvar vad gäller leverantörernas skyldighet att vidta lämpliga åtgärder i radio- och tv-lagen – skulle kunna hantera eventuella tvistlösningsärenden. Av samma skäl har tvistlösningen vid exempelvis
Post- och telestyrelsen (PTS) inte redogjorts för eller beaktats i denna rapport", skriver myndigheten om utgångspunkter – och fortsätter:

"Eftersom det framgår av direktivet att mekanismerna ska möjliggöra opartisk tvistlösning har myndigheten inte heller närmare utrett frågan om det skulle vara tillräckligt att leverantörerna själva hanterar eventuella tvistlösningsärenden genom att tillhandahålla egna interna tvistlösningsmekanismer. Då leverantörerna kommer utgöra ena parten i en tvist skulle en sådan lösning kunna leda till ett ifrågasättande av tvistlösningens opartiskhet. Det finns dock inget som hindrar att leverantörerna själva inrättar interna tvistlösningsmekanismer och att användarna i första hand vänder sig till dessa mekanismer för att lösa eventuella tvister. Det skulle till och med kunna vara önskvärt."

Hela dokumentet kan läsas här: Läs mer


TIPSA EN VÄN
Dahlström Media AB
Kungsgatan 29, plan 4
111 56 Stockholm
info@tv-nyheterna.se
www.tv-nyheterna.se
Orgnr: 559329-2187