NYHETSARKIVET
6 aug 2019 13:29
Domstolen anser att SVT:s användning av mobilfilm är intrång

I juli kom domen från Patent- och marknadsöverdomstolen om det ska vara tillåtet att på internet och i tv använda filmklipp och bilder som utan tillåtelse hämtats från personlig mobil. Och domstolen anser att användningen ej är tillåten i nyhetsrapportering, som i det aktuella fallet hos SVT. Däremot kan användning vara tillåten när det handlar om satir eller parodi.

"I dagens dom har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att SVT:s användning av mobilfilmen har inneburit intrång i vissa upphovsrätten närstående rättigheter (skyddet för ljud- och bildupptagningar samt för fotografiska bilder). Som ett led i den bedömningen har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att de delar av mobilfilmen som SVT använde inte tidigare lovligen hade tillgängliggjorts för allmänheten. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att några av SVT:s programinslag har varit parodier och därför tillåtna enligt ett parodiundantag. När det gäller SVT:s nyhetsrapportering har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att inskränkningarna i upphovsrättslagen för sådan användning i enlighet med lagtextens ordalydelse inte varit tillämpliga och att en tolkning i strid med ordalydelsen inte är möjlig. SVT hade därför inte rätt enligt upphovsrättslagen att använda mobilfilmen i nyhetsrapporteringen. Inte heller en avvägning i förhållande till SVT:s yttrande- och informationsfrihetsintressen har lett till en annan bedömning. I dessa delar har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit till samma slutsatser som underinstansen. Därutöver har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit fram till att SVT i några fall har kränkt fotografens rätt att bli namngiven.
Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt att SVT har en skyldighet att betala ersättning till filmaren för den otillåtna användningen av mobilfilmen. Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen överklagas."

Fallet är nio år gammalt och brukar gå under namnet Järnrörsskandalen.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561