NYHETSARKIVET
22 jun 2020 13:46
Granskningsnämnden pekar på brister i uppdraget hos SVT
Granskningsnämnden har nu inkommit med årliga bedömningen av hur public service-bolagen uppfyller sina uppdrag. UR får ingen anmärkning medan SR och SVT bedöms uppfylla uppdraget i stort. En brist anmärks dock på hos SVT.

"SVT har endast delvis redovisat hur uppdragen fullgjorts när det gäller produktivitet, och SVT brister när det gäller kravet att prioritera tillgängligheten till program för unga med funktionsnedsättning", skriver Granskningsnämnden om rapporten.

De villkor som avser nyckeltal för effektivitet och produktivitet är dock inte närmare specificerade, anser Granskningsnämnden. Detta är grumliga vatten – och har varit under flera år.

"Även om programbolagen inte något år under tillståndsperioden fullt ut uppfyllt kravet att redovisa hur public service-uppdraget har fullgjorts med avseende på nyckeltal som visar effektivitet, har redovisningen ändå utvecklats i rätt riktning under perioden. Vidare är det värdefullt att bolagen har tagit fram nya nyckeltal och utvecklat produktivitetsmått som omfattat både hur mycket som produceras, vilken kvalitet detta har och till vilken kostnad det sker. Nämnden har dock genomgående framhållit att snittkostnad per producerad radio- eller tv-timme för olika programkategorier bör redovisas till dess att bolagen fullt ut tagit fram egna produktivitetsmått."

Hela rapporten finns att läsa här: Läs mer


TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561