NYHETSARKIVET
26 jun 2020 13:47
Riksdagen har röstat igenom ny lag om immaterialrättsbrott
Riksdagen har med stor majoritet röstat igenom lagförslaget om grovt immaterialrättsbrott. Straffskalan är här höjd till lägst sex månader, högst sex år. Preskriptionstiden ändras från fem till tio år. Lagen träder i kraft från 1 september 2020.

Propositionens huvudsakliga innehåll beskrivs så här:

"Det har skett en betydande samhällsutveckling sedan straffskalorna för immaterialrättsintrång fick sin nuvarande utformning. Betydelsen av immateriella rättigheter har ökat väsentligt samtidigt som det har utvecklats en storskalig och industriellt bedriven intrångsverksamhet. Det får allvarliga konsekvenser för hela samhället. Det är angeläget att straff-lagstiftningen är utformad så att denna typ av brottslighetkan mötas med påföljder som står i proportion till brottens allvar.
I propositionen föreslås därför att straffskalorna för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång skärps genom att särskilda straffskalor för uppsåtliga grova brott införs i samtliga immaterialrättsliga lagar. Straffet föreslås vara fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt föreslås att det särskilt ska beaktas om gärningen har föregåtts av särskild planering, har utgjort ett led i en brottslig-het som utövats i organiserad form, har varit av större omfattning eller annars har varit av särskilt farlig art. Vidare föreslås att nya brotts-beteckningar ska införas och att åtalsprövningsreglerna i de immaterial-rättsliga lagarna ändras så att åklagare får väcka allmänt åtal för brott endast om åtalet är motiverat från allmän synpunkt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561